E-mail Alert Rss
 
国外航空物探系统集成技术回顾(2015~2020)
金久强, 于长春, 石磊, 徐明, 张京卯, 郭亮, 蒋久明
A review of foreign system integration technologies for airborne geophysical prospecting (2015~2020)
JIN Jiu-Qiang, YU Chang-Chun, SHI Lei, XU Ming, ZHANG Jing-Mao, GUO Liang, JIANG Jiu-Ming
物探与化探 . 2022, (2): 285 -295 .  DOI: 10.11720/wtyht.2022.1045

京ICP备05055290号-3
版权所有 © 2021《物探与化探》编辑部
通讯地址:北京市学院路29号航遥中心 邮编:100083
电话:010-62060192;62060193 E-mail:whtbjb@sina.com