E-mail Alert Rss
 
青海省富硒土壤标准探讨
马强, 张亚峰, 黄强, 姬丙艳, 苗国文, 马风娟, 马瑛
Exploring the standards of Se-rich soil in Qinghai Province
MA Qiang, ZHANG Ya-Feng, HUANG Qiang, JI Bing-Yan, Miao Guo-Wen, MA Feng-Juan, MA Ying
物探与化探 . 2022, (3): 772 -780 .  DOI: 10.11720/wtyht.2022.1285

京ICP备05055290号-3
版权所有 © 2021《物探与化探》编辑部
通讯地址:北京市学院路29号航遥中心 邮编:100083
电话:010-62060192;62060193 E-mail:whtbjb@sina.com