E-mail Alert Rss
 
海底电磁接收机的通道标定计算程序
乔玉, 陈凯, 阳琴
Channel calibration calculation program for OBEMs
QIAO Yu, CHEN Kai, YANG Qin
物探与化探 . 2022, (3): 550 -556 .  DOI: 10.11720/wtyht.2022.1466

京ICP备05055290号-3
版权所有 © 2021《物探与化探》编辑部
通讯地址:北京市学院路29号航遥中心 邮编:100083
电话:010-62060192;62060193 E-mail:whtbjb@sina.com