E-mail Alert Rss
 
MicrOBEM:小型海底电磁接收机
罗贤虎, 邓明, 邱宁, 孙珍, 王猛, 景建恩, 陈凯
MicrOBEM: a micro-ocean-bottom electromagnetic receiver
LUO Xian-Hu, DENG Ming, QIU Ning, SUN Zhen, WANG Meng, JING Jian-En, CHEN Kai
物探与化探 . 2022, (3): 544 -549 .  DOI: 10.11720/wtyht.2022.1478

京ICP备05055290号-3
版权所有 © 2021《物探与化探》编辑部
通讯地址:北京市学院路29号航遥中心 邮编:100083
电话:010-62060192;62060193 E-mail:whtbjb@sina.com